Utorak, 9. 1. 2024.

Natječaj za posao u DND-u

NATJEČAJ
za popunu slobodnog radnog mjesta na pola radnog vremena na neodređeno
VODITELJ/VODITELJICA PROJEKATA I ODNOSA S JAVNOŠĆU

UVJETI:

 • viša ili visoka stručna sprema ili neformalna edukacija iz projektnog menadžmenta
 • iskustvo u izradi i provedbi projekata
 • aktivno znanje rada na računalu i korištenju office alata
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • financijska pismenost
 • organizacijske i komunikacijske vještine
 • vještine rada u timu
 • spremnost za učenje

 

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

 • prati natječaje, osmišljava projekte i prijavljuje projekte na natječaje
 • priprema i provodi projekte
 • priprema i objavljuje materijale o radu Udruge (putem mrežnih stranica i društvenih mreža i drugih platformi)
 • sudjeluje u administrativnim poslovima
 • sudjeluje u organiziranju i provođenju programa za djecu
 • obavlja druge poslove prema potrebi

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. motivacijsko pismo
 3. presliku osobne iskaznice
 4. dokaz o stručnoj spremi i potvrde o stručnom usavršavanju
 5. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 6. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – dokaz o radnom iskustvu

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Kandidati koju su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja biti će pozvani na razgovor (intervju).

U prijavi kandidati su obvezni navesti kontakt podatke (adresu, e-mail adresu, telefonski broj) gdje će mu biti dostavljena/saopćena obavijest o datumu i vremenu predviđenom za razgovor (intervju).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se petnaest (15) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Društva „Naša djeca“ Poreč (objavljeno 9.1.2023.) www.dnd-porec.hr na mail adresu Društva „Naša djeca“ Poreč:

dnd.porec1996@gmail.com uz naznaku u predmetu: „prijava za posao“.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Društva „Naša djeca“ Poreč smatra se da su svi kandidati i kandidatkinje obaviješteni o rezultatima natječaja.

Društvo „Naša djeca“ Poreč zadržava pravo poništiti natječaj ili ne izabrati ijednog kandidata i kandidatkinje bez navođenja razloga poništenja.

S odabranom osobom ugovara se probni rad u trajanju od 3 mjeseca.