STATUT

DRUŠTVA NAŠA DJECA POREČ

STATUT

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014) i članka 34. dosadašnjeg Statuta Društva Naša djeca Poreč usvojenog 12. lipnja 2008. godine, Skupština DND-a je na sjednici održanoj 28. lipnja 2019. godine u Poreču, u prostorijama DND-a, Trg kneza Branimira 2, donijela

STATUT
DRUŠTVA NAŠA DJECA POREČ

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje naziv Društvo „Naša djeca” Poreč ( u daljnjem tekstu Udruga), skraćeni naziv, naziv na stranom jeziku, sjedište Udruge; teritorij djelovanja Udruge; zastupanje; znak Udruge i njegov izgled, izgled pečata i zastave Udruge; ciljevi Udruge; područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima; ciljane skupine udruge; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge gospodarske djelatnosti udruge sukladno zakonu; način osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanak članstva, prava, obaveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; imovina udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja od značaja za Društvo „Naša djeca” Poreč.

Članak 2.

Naziv Udruge glasi: Društvo „Naša djeca“ Poreč.
Skraćeni naziv Udruge glasi: DND Poreč.
Naziv Udruge na talijanskom jeziku glasi: Associazione „I nostri bambini“ Parenzo.
Naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: Association „Our children“ Poreč.
Sjedište Udruge je u Poreču.
Odluku o adresi i promjeni adrese sjedišta donosi skupština Udruge.

Članak 3.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske, a kroz suradnju s drugim organizacijama i u inozemstvu.

Članak 4.

Osnovano 1996. godine, Društvo „Naša djeca“ Poreč je dragovoljna, edukativna, neprofitna i humanitarna organizacija civilnog društva u kojoj građani, roditelji, prijatelji djece i mladih promiču i vode akcije i aktivnosti namijenjene dobrobiti djece i mladih, provodi programe od opće društvene koristi na temelju ciljeva i djelatnosti navedenih u ovom Statutu.
Udruga se temelji na načelima neovisnosti, javnosti, demokratskog ustroja, neprofitnosti i slobodnog sudjelovanja u javnom životu.

Članak 5.

Udrugu zastupaju Predsjednik/ca, Potpredsjednik/ca i/ili Tajnik/ca. Upravni odbor može ovlastiti i nekoga od članova/ica da zastupa Udrugu ako su Predsjednik/ca i Tajnik/ca odsutni ili spriječeni.

Članak 6.

Udruga ima znak, zastavu i pečat.
Znak Udruge ima oblik kružnice u kojoj su grafički prikazane siluete dvoje djece u prvom planu i odrasle osobe iza njih. Uz gornji rub je upisan naziv Udruge na hrvatskom jeziku, Društvo „Naša djeca“ a uz donji rub Poreč.
Zastava Udruge je plave boje, pravokutnog oblika, 150 x 80 cm, sa znakom DND-a u sredini .
Pečat Udruge je okruglog oblika, promjera 30 mm, sa znakom DND-a u sredini te upisanim nazivom i sjedištem na rubu kružnice.
Pečat čuva i ovlašten/a ga je koristiti Predsjednik/ca, i Tajnik/ca Udruge.

Članak 7.

Radi boljeg povezivanja članstva i boljeg rada, Udruga može osnivati podružnice, ogranke i druge oblike ustroja.
Podružnice i ogranci nisu pravne osobe.
Unutarnji ustroj nadležnosti i ostala prava i obaveze podružnica uređuju se Pravilnikom o radu podružnica, koji mora biti u skladu sa Statutom, a donosi ga Skupština Udruge.

Članak 8.

Udruga je članica Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske. Skupština Udruge bira predstavnika i zamjenika predstavnika Udruge u Skupštini Saveza, kao punopravnog člana s pravom glasa.
Kada Udruga i ostali DND-i na području Istarske županije ocijene potrebnim, mogu formirati Županijski koordinacijski odbor, koji ima radno-savjetodavnu ulogu: poticanje i olakšavanje komuniciranja među DND-ima i razmjene informacija i iskustava, dogovaranje o zajedničkim akcijama i(li) aktivnostima te zajedničko pokretanje novih inicijativa u korist djece.

II. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA, CILJNE SKUPINE I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 9.

Ciljevi Udruge su:
– izvaninstitucionalnim obrazovanjem djece, mladih i odraslih promicati i štititi prava djeteta,
– poticati i organizirati akcije i aktivnosti, odgojno-obrazovne sadržaje s djecom i za djecu u njihovom slobodnom vremenu na temelju interesa i želja djece,
– organizirati akcije koje pomažu djeci, uključujući humanitarne akcije,
– pružati podršku roditeljima u razvoju i odgoju djece u skladu s odredbama Konvencije UN-a o pravima djeteta,
– uključivati volontere/ke u aktivnosti Udruge i promicati vrijednost volontiranja.

Članak 10.

Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima su:
– demokratska politička kultura,
– socijalno poduzetništvo,
– kultura i umjetnost,
– ljudska prava,
– međunarodna suradnja,
– odgoj i obrazovanje,
– socijalna djelatnost,
– sportska djelatnost,
– tehnička kultura,
– zaštita zdravlja,
– zaštita okoliša i prirode.

Članak 11.

Ciljane skupine Udruge s obzirom na članstvo i korisnike prema kojima je udruga usmjerena su:
– djeca, opća populacija,
– mladi, opća populacija,
– roditelji,
– građani, opća populacija.

Članak 12.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su:
– upoznavanje djece s pravima djeteta i putem Dječjih foruma i Dječjih gradskih vijeća iskazivanje dječjeg mišljenja o svim pitanjima koja ih se tiču u životu i razvoju lokalne i šire zajednice,
– okupljanje i poticanje djece i mladih predškolske i školske dobi na druženje, igru i razvijanje njihovih stvaralačkih, zabavnih i društvenih aktivnosti u slobodnom vremenu,
– edukacija djece, mladih i odraslih o pravima djece na participaciju,
– zagovaranje i podizanje svijesti o važnosti Konvencije UN-a o pravima djeteta,
– zastupanje i promicanje aktivnog i etičnog sudjelovanja djece i mladih u svim aspektima provedbe i praćenja Konvencije UN-a o pravima djeteta, u skladu s člankom 12. Konvencije,
– promicanje društvene solidarnosti,
– razvoj lokalne zajednice i civilnog društva,
– ostvarivanje izdavačke, proizvodne u skladu sa Zakonom i informativne djelatnosti sa svrhom promicanja i preporučivanja kvalitetnih dječjih knjiga, igračaka, CD-a, DVD-a i filmova,
– organiziranje i izvedba priredbi, izložbi, susreta, smotri, savjetovanja i javnih akcija ,
– organiziranje ljetovanja i zimovanja, putovanja i izleta i drugih oblika aktivnog odmora djece i mladih,
– prikupljanje i raspoređivanje humanitarne pomoći stradaloj i socijalno ugroženoj djeci i mladima,
– organiziranje dječje tombole i drugih igara na sreću, te obavljanje drugih djelatnosti sukladno posebnim propisima,
– promicanje i razvoj volontiranja u zajednici te provođenje volonterskih akcija.

Članak 13.

Radi stjecanja vlastitih prihoda za razvoj djelatnosti i aktivnosti Udruga može obavljati gospodarske djelatnosti sukladno Zakonu.
Prihod stečen gospodarskim djelatnostima ne može se isplaćivati članovima Udruge ili trećim osobama, već je isključivi izvor za ostvarivanje i(li) unapređenje programskih aktivnosti Udruge.

III. JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE

Članak 14.

Rad Udruge je javan. Javnost djelovanja Udruge osigurava se:
– izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge,
– javnošću sjednica tijela Udruge, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost,
– izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu Udruge,
– korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično),
– javnim priopćavanjem,
– organiziranjem posebnih događanja,
– na druge odgovarajuće načine.

IV. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 15.

U Udruzi postoje sljedeće kategorije članova:
– redovni članovi,
– prijatelji Udruge/ podupirući članovi,
– nominalni članovi,
– počasni članovi.

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba koja je zainteresirana za rad u Udruzi i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Udruge te prihvaća odredbe Statuta.
Fizička ili pravna osoba koja je zainteresirana za prijem u članstvo Udruge ispunjava pristupnicu i podnosi je Upravnom odboru, koji na prvoj narednoj sjednici odlučuje o prijemu u članstvo.
Članom Udruge postaje se danom donošenja odluke Upravnog odbora o prijemu u članstvo, a s tim danom se člana i upisuje u popis članova Udruge.

Članak 16.

Redovnim članom može postati svaka pravna, odnosno punoljetna fizička, poslovno sposobna osoba koja ispunjava uvjete iz stavka 1., članka 15. Statuta i koja uplati godišnji iznos članarine najkasnije 15 dana prije datuma održavanja Skupštine Udruge.

Svi redovni članovi Udruge imaju sljedeća prava:
– aktivno sudjelovati u upravljanju poslovima Udruge,
– biti informirani o aktivnostima Udruge,
– aktivno sudjelovati u provedbi aktivnosti i nadzoru rada Udruge
– iznositi svoja mišljenja, prijedloge i kritike,
– imati uvid u sve dokumente i odluke tijela Udruge,
– predlagati nove programe, projekte i aktivnosti Udruge,
– doprinositi ostvarivanju ciljeva Udruge sukladno svojim mogućnostima,
– birati i biti birani u tijela Udruge.

Svi redovni članovi Udruge imaju sljedeće obveze:
– poštivati zakone i druge propise Republike Hrvatske, Statut Udruge, odluke tijela Udruge,
– dosljedno izvršavati sve preuzete obveze u radu Udruge,
– sudjelovati u radu tijela Udruge kojih su članovi,
– poštivati i štititi ugled i interese Udruge,
– plaćati članarinu.

Ukoliko redovni član ne uplati članarinu za tekuću godinu do 15 dana prije datuma održavanja Skupštine, automatski prelazi u članove prijatelje Udruge/podupiruće članove.

Članak 17.

Prijateljem Udruge/podupirućim članom/icom postaje svaka pravna, odnosno punoljetna fizička osoba koja ispunjava uvjete iz stavka 1., članka 15. Statuta, osim osoba koje svojim psihofizičkim stanjem, socijalnim ili drugim statusom ispunjavaju uvjete postati nominalnim članom.

Podupirući članovi imaju pravo:
– sudjelovati u aktivnostima Udruge prema svojim mogućnostima,
– biti informirani o aktivnostima Udruge,
– iznositi svoja mišljenja, prijedloge i kritike,
– predlagati nove programe, projekte i aktivnosti Udruge.

Članak 18.

Nominalnim članom/icom može postati svako dijete do navršene 18 godine. U ime maloljetnih članova, pristupnicu Udruzi potpisuje zakonski zastupnik (roditelj/skrbnik) ukoliko član do dana podnošenja pristupnice nije navršio 14 godina života, odnosno zakonski zastupnik i član ukoliko je član u dobi od navršenih 14 do punoljetnosti.

Nominalni članovi imaju pravo:
– sudjelovati u aktivnostima Udruge prema svojim mogućnostima,
– biti informirani o radu Udruge,
– iznositi svoja mišljenja, prijedloge i kritike,
– predlagati nove programe, projekte i aktivnosti Udruge.

Članak 19.

Počasni članovi/ice su osobe koje imaju osobite zasluge za razvoj i rad DND-a, a o proglašenju počasnog/e člana/ice odluku donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 20.

Odluku o visini, načinu i rokovima plaćanja članarine donosi Skupština Udruge.

Članak 21.

Udruga vodi popis svojih članova.
Popis članova vodi se elektronički, po kategorijama članstva i sadrži podatke o osobnom imenu ili nazivu člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, datumu uplate članarine te datumu prestanka članstva u Udruzi, a može sadržavati i druge podatke.
Popis članova može se voditi i u knjizi članova.
Popis članova dostupan je na uvid svim članovima Udruge te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.
Popis članova vodi tajnik/ca Udruge.

Članak 22.

Članstvo u Udruzi prestaje:
– prestankom postojanja Udruge,
– istupanjem, danom podnošenja pisane izjave o istupanju iz članstva Upravnom odboru Udruge,
– isključenjem zbog povrede članskih obveza i odgovornosti, počinjene materijalnom štetom Udruzi ili narušavanjem ugleda Udruge,
– smrću člana.

Odluku o prestanku članstva donosi Upravni odbor Udruge.
Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini Udruge najkasnije 15 dana od primitka odluke, a Skupština odlučuje o žalbi na svojoj prvoj sjednici.
Odluka Skupštine je konačna.

 

Stegovna odgovornost članova

Članak 23.

Članovi Udruge preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Udruge.

Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:
– kršenje zakonskih i drugih obaveza povezanih s djelovanjem Udruge,
– nepoštivanje odredbi Statuta,
– nepoštivanje odluka tijela upravljanja Udruge,
– neizvršavanje preuzetih obveza,
– nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Udruzi,
– nesavjesno ili nezakonito raspolaganje imovinom Udruge,
– narušavanje ugleda Udruge.

Članak 24.

Stegovna odgovornost članova Udruge utvrđuje se u stegovnom postupku.
Stegovni postupak može pokrenuti bilo koji član Udruge.
Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Upravni odbor Udruge.
U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Udrugu.
Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:
1. opomena,
2. isključenje iz Udruge.

Članak 25.

Član Udruge kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Udruge ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.
Skupština Udruge je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe.
Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 26.

Svaki član Udruge ima pravo pisanim putem upozoriti Upravni odbor na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela Udruge.
Svaki član Udruge ima pravo pismene pritužbe na rad pojedinih članova ili tijela Udruge.
Na upozorenja i pritužbe člana Upravni odbor je dužan odgovoriti pisanim putem u roku 30 dana od njihova primitka.

V. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

Članak 27.

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.

Članak 28.

Tijela Udruge su:
1. Skupština Udruge,
2. Predsjednik/ca Udruge,
3. Upravni odbor Udruge,
4. Tajnik/ca Udruge.

Skupština

Članak 29.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.
Skupštinu čine svi članovi/ce Udruge. Pravovaljane odluke donose redovni članovi Udruge.

Članak 30.

Skupština može biti redovna, izborna, izvanredna i svečana.
Redovna Skupština zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Članak 31.

Skupštinu saziva i vodi Predsjednik/ca Udruge.
U slučaju njegove/njene spriječenosti Skupštinu saziva i vodi Tajnik/ca Udruge.
Skupština se saziva najmanje 10 dana prije održavanja pisanim pozivom koji se upućuje svim članovima Udruge preporučenom ili elektronskim putem.
Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda, materijale na temelju kojih se donose odluke, dan i mjesto održavanja sjednice.

Članak 32.

Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva Predsjednik/ca na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje 1/3 redovnih članova Udruge koji se šalje Predsjedniku/ci na adresu ureda Udruge.
U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako Predsjednik/ca ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, sazvati će je Tajnik/ca ili predlagatelji/ce.
Postupak sazivanja izvanredne sjednice Skupštine istovjetan je postupku opisanom u prethodnom članku.

Članak 33.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge koja su ovlaštena sazvati sjednicu Skupštine, sjednicu Skupštine će sazvati zadnje upisana osoba za zastupanje Udruge u Registru udruga Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od dana isteka mandata tijela, a u slučaju da ni takav način sazivanja nije moguć, sjednica će se sazvati po proceduri sazivanja izvanredne sjednice Skupštine, na zahtjev 1/3 redovnih članova Udruge, po proceduri definiranoj prethodnim člankom.

Članak 34.

Skupština pravovaljano odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina redovnih članova/ica Udruge iz članka 16.
Skupština donosi odluke većinom glasova (50% +1) prisutnih redovnih članova/ica, ako Statutom nije određeno drugačije.
Odluka o prestanku djelovanja Udruge donosi se dvotrećinskom većinom redovnih članova/ica Udruge.
Glasanje na Skupštini je javno. Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.
O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.
Skupština može biti održana i elektronskim putem, na način da se članovima dostave prijedlozi svih materijala o kojima Skupština mora odlučiti, a temeljem kojih će svaki član elektronskom poštom Predsjedniku/ci dostaviti svoj stav o predloženim materijalima i izjasniti se o glasanju o predloženim materijalima. Dokazi o glasanju (ispis elektronskih pisama s vidljivim datumom i satom) čuva se u arhivi Udruge, kao prilog usvojenim materijalima.

Članak 35.

Skupština Udruge ima sljedeća prava i obveze:
– iz svojih redova bira i razrješava predsjednika/cu Udruge i članove/ice Upravnog odbora,
– usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune,
– bira i opoziva likvidatora Udruge,
– bira i razrješava predstavnika/cu i zamjenika/cu predstavnika Udruge u Skupštini Saveza,
– odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
– usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
– usvaja godišnje financijsko izvješće,
– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge,
– donosi odluku o statusnim promjenama,
– utvrđuje visinu godišnje članarine,
– ustanovljuje i dodjeljuje pohvale, priznanja i nagrade članovima/icama Udruge, suradnicima/ama i volonterima/kama,
– odlučuje o žalbama članova/ica u drugom stupnju,
– odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

Upravni odbor

Članak 36.

Upravni odbor Udruge sastoji se od 7 članova/ica, od kojih je jedan/jedna predsjednik/ca i jedan/jedna potpredsjednik/ca Upravnog odbora, prema odluci Skupštine.
Skupština iz svojih redova bira predsjednika/cu, potpredsjednika/cu i članove/ice Upravnog odbora na mandat od 4 godine.
Predsjednik/ca, potpredsjednik/ca i članovi/ice Upravnog odbora mogu biti birani u više uzastopnih mandata.

Članak 37.

Upravni odbor Udruge ima sljedeća prava i obveze:
– nadzire provođenje odluka Skupštine,
– predlaže izmjene i dopune Statuta Udruge,
– predlaže Skupštini projekte i programe Udruge,
– predlaže Skupštini financijski plan i plan rada Udruge,
– nadzire provedbu financijskog i plana rada Udruge, te predlaže Skupštini godišnja izvješća
– imenuje i opoziva Tajnika/cu Udruge,
– donosi odluke o sklapanju ugovora o radu,
– planira i razrađuje programske zadatke Udruge,
– donosi odluku o cijenama za usluge koje Udruga obavlja u okviru gospodarskih djelatnosti te odluku o visini članskog doprinosa
– predlaže Skupštini kratkoročne, strateške i operativne planove Udruge,
– imenuje predsjednike/ce programskih odbora i povjerenike/ce ogranaka Udruge,
– obavlja i druge poslove definirane odredbama ovog Statuta.
Za svoj rad Upravni odbor odgovara Skupštini.

Predsjednik/ca Udruge

Članak 38.

Predsjednik/ca Udruge ovlašten je za zastupanje Udruge.

Članak 39.

Predsjednika/cu Udruge bira Skupština iz svojih redova, s liste kandidata/kinja koju utvrđuje Upravni odbor, na mandat od četiri godine. Ista osoba može više puta biti birana.
Za svoj rad Predsjednik/ca Udruge je odgovoran Skupštini Udruge.

Članak 40.

Predsjedniku/ci Udruge može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran/a:
– na vlastiti zahtjev,
– u slučaju nemogućnosti obavljanja dužnosti duljem od šest mjeseci,
– opozivom.

Članak 41.

Do opoziva Predsjednika/ce Udruge može doći zbog razloga navedenih u članku 24. ovog Statuta.
Postupak za opoziv Predsjednika/ce Udruge može se pokrenuti na zahtjev najmanje 1/3 redovnih članova Udruge.
O zahtjevu za opoziv Predsjednika/ce Udruge raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine koja se saziva u skladu s odredbama ovog Statuta.
Predsjednik/ca Udruge bit će opozvan/a ako je odluka o opozivu donesena natpolovičnom većinom redovnih članova/ica Udruge.

Članak 42.

U slučaju prestanka mandata Predsjednika/ce Udruge prije isteka vremena na koje je biran/a provodi se postupak izbora novog Predsjednika/ce Udruge za preostali dio mandata na izvanrednoj sjednici Skupštine Udruge.
U slučaju opoziva Predsjednika/ce Udruge, na sjednici na kojoj je isti opozvan/a bira se novi/a Predsjednik/ca Udruge za preostali dio mandata.

Članak 43.

Predsjednik/ca Udruge ima sljedeća prava i obveze:
– odgovara za zakonitost rada Udruge,
– potpisuje dokumente i odluke koje donosi Skupština,
– svoje dužnosti obavlja sukladno odlukama Skupštine,
– sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge kada je tajnik/ca spriječen/a
– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge.

Članak 44.

Tajnik/ca Udruge može posao obavljati volonterski ili na temelju ugovora o radu.
Tajnika/cu Udruge imenuje Upravni odbor iz redova članova Udruge (ako posao obavlja volonterski) ili na temelju javnog natječaja.
Tajnik/ca Udruge ima sljedeće obaveze:
– vodi brigu o dnevnim financijama Udruge,
– vodi brigu o provođenju odluka tijela Udruge vezanih za plan rada,
– obavlja ili raspoređuje posao u uredu Udruge,
– vodi popis članstva,
– vodi zapisnike sa sjednica tijela Udruge,
– vodi brigu o informiranju članstva,
– dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga,
– priprema Upravnom odboru informacije o projektima u kojima bi Udruga trebala sudjelovati i realizirati ih,
– priprema Upravnom odboru prijedlog financijskog izvještaja i izvještaja o radu, prijedlog financijskog plana i plana rada, prijedlog visine članarina i članskih doprinosa te prijedlog cijena roba i usluga koje Udruga nudi u skladu sa zakonom dozvoljenim gospodarskim djelatnostima,
– sudjeluje u izradi projektne natječajne dokumentacije i potpisuje projekte koji se upućuju na natječaje
– priprema materijale nužne za izradu prijedloga izmjena i dopuna Statuta,
– organizira i sudjeluje u provedbi raznih akcija i aktivnosti Udruge,
– podupire i pomaže rad koordinatora/ice volontera,
– potpisuje ugovore o financiranju, sklapa ugovore o radu, ugovore o djelu, autorske i studentske ugovore te druge dokumente iz svog djelokruga rada,
– obavlja druge poslove određene ovim Statutom koje mu/joj povjeri Predsjednik/ca.
Za svoj rad Tajnik/ca Udruge je odgovoran/na je Predsjedniku/ci i Upravnom odboru Udruge.

Druga tijela udruge

Članak 45.

Udruga može osnivati tijela potrebna za ostvarivanje ciljeva udruge u skladu sa Statutom.
Odluku o osnivanju tijela donosi Upravni odbor na prijedlog Predsjednika/ce ili Tajnika/ce.
U odluci o osnivanju tijela utvrđuje se sastav tijela, ciljevi osnivanja, prava i obveze tijela i članova tijela te vrijeme na koje se tijelo osniva.

VI. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

Članak 46.

Imovinu Udruge čine novčana sredstva stečena uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, te njezine nepokretne i pokretne stvari, i druga imovinska prava.

Članak 47.

Udruga raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.
O raspolaganju imovinom odlučuje Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

VII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

Članak 48.

Udruga prestaje postojati:
– odlukom Skupštine Udruge o prestanku Udruge,
– odlukom Skupštine Udruge o pripajanju drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom, podjeli udruge razdvajanjem,
– u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Odluke Skupštine Udruge iz prethodnog stavka donose se dvotrećinskom većinom redovnih članova Udruge.

Članak 49.

U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine Udruge.

Likvidator udruge

Članak 50.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koja zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga.

Članak 51.

Likvidatora bira i opoziva Skupština Udruge.

VIII. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 52.

Ako postoji spor između članova Udruge koji otežava ili onemogućava rad Udruge te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi Udruge dužni su pokušati taj spor riješiti mirenjem.
Ako postupak mirenja ne uspije, članovi Udruge spor rješavaju pred stvarno nadležnim sudom prema mjestu sjedišta Udruge.

Članak 53.

Članovi Udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge.
U obavljanju djelatnosti Udruge članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge.

Članak 54.

U slučaju da su privatni interesi člana Udruge u suprotnosti s interesom Udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Udruge u obavljanju djelatnosti Udruge, član Udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Upravni odbor i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

Članak 55.

U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član Udruge može zatražiti mišljenje Upravnog odbora.
U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa Upravni odbor dužan je razriješiti ga tako da zaštiti interes Udruge.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 56.

Statut Udruge odnosno izmjene i dopune Statuta donosi Skupština natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja redovnih članova Udruge nakon provedene rasprave.

Članak 57.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti Upravni odbor ili najmanje 1/3 redovnih članova/ica Udruge.
Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pisanom obliku Predsjedniku/ci koji je prijedlog izmjena i dopuna dužan/a uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine.
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga.

Članak 58.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština.
Tumačenje drugih akata Udruge daje tijelo koje je akt i donijelo.

Članak 59.

O svim proceduralno-statutarnim pitanjima koja nisu uređena ovim Statutom odlučuje Skupština.

Članak 60.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.
Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut Udruge donijet 28. rujna 2015. godine.

Predsjednica Udruge
Sonja Kotur Lovreković